မြန်မာနိုင်ငံ သောက်ရေ သုံးရေ ရယူသည့် ဇာစ်မြစ်များ

သောက်ရေ သုံးရေ
အဓိကအသုံးပြုသည့် ရေအမျိုးအစား (ရာခိုင်နှုန်း)
ရေပိုက်လိုင်း၉ . ဝ ၁၂ . ၅
အဝီစိတွင်း ၃၁ . ၄ ၃၈ . ၃
ရေတွင်း(အုတ်စီ)၁၈ . ၉ ၁၈ . ၄
ရေသန့်စက်/ရေသန့်ဘူး၁၀ . ၂ ၀ . ၁
စုစုပေါင်း ရေကောင်းရေသန့် ရရှိမှု၆၉ . ၅
ရေတွင်း(အကာအရံမဲ့) ၅ . ၃ ၅ . ၄
ရေကန်၁၂ . ၃ ၉ . ၈
မြစ် ချောင်း တူးမြောင်း၇ . ၅ ၁၀ . ၃
တောင်ကျရေ/ မိုးရေ၃ . ၁ ၂ . ၉
အခြား၂ . ၃ ၂ . ၃
စုစုပေါင်း ရေကောင်းရေသန့် မရရှိမှု၃၀ . ၅
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းမှ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s