မြန်မာ့မြစ်များ၏ ရေဝေဒေသနှင့် ရေဝင်ပမာဏ

ရေဝေဒေသ
(စတုရန်းကီလိုမီတာ
ထောင်ပေါင်း)
ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ်
ရေဝင်ပမာဏ
(ကုဗကီလိုမီတာ)
မြေအောက်ရေ
(ကုဗကီလိုမီတာ)
ချင်းတွင်း၁၁၅၁၄၁၅၈
ဧရာဝတီ(အထက်)
(ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံအထိ)
၁၉၃၂၂၈၉၃
ဧရာဝတီ(အောက်)
(ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံမှ)
၉၆၈၆၁၅၃
စစ်တောင်း၄၈၈၁၂၈
ရခိုင်မြစ်များ၅၈၁၃၉၄၂
တနင်္သာရီမြစ်များ၄၁၁၃၁၃၉
သံလွင်(နယ်စပ်မှမြစ်ဝ)၁၅၈၂၅၈၇၅
မဲခေါင်
(မြန်မာနယ်နိမိတ်အတွင်း)
၂၉၁၈
စုစုပေါင်း၇၃၈၁၀၈၂၄၉၅
(Source: Irrigation Department, Myanmar)

မှတ်ချက် – တတိယကော်လံရှိ ရေဝင်ပမာဏသည် မြေပေါ်ရေ ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s